Czysty Wołomin

Font Size

Layout

Cpanel

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Szanowni Państwo

Od lipca 2013 roku funkcjonuje w Polsce nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi wprowadzony znowelizowaną ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Zgodnie z podjętymi Uchwałami Rady Miejskiej z dnia 28 listopada 2012 roku, nowym systemem na terenie Gminy Wołomin zostały objęte nieruchomości zamieszkane oraz nieruchomości niezamieszkane, na których powstają odpady komunalne. W związku z powyższym deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami mają obowiązek złożyć zarówno właściciele nieruchomości zamieszkanych – jednorodzinnych z zabudową wielolokalową oraz właściciele nieruchomości niezamieszkanych, tj. lokali użytkowych, nieruchomości, na których prowadzona jest działalność gospodarcza: usługowa, handlowa, produkcyjna, funkcjonują różnego rodzaju placówki, parafie, cmentarze, ogródki działkowe, itp. Znacząca część właścicieli nieruchomości wywiązała się z powyższego obowiązku, jednak na dzień dzisiejszy nadal nie wszystkie deklaracje zostały złożone.

Biorąc pod uwagę fakt, że na Gminie spoczywa obowiązek objęcia systemem odbioru odpadów komunalnych wszystkich nieruchomości położonych na terenie Gminy Wołomin, na których powstają odpady komunalne, Urząd Miejski, prowadzi weryfikację złożonych deklaracji i kontrolę nieruchomości zamieszkanych i niezamieszkanych, na których powstają odpady komunalne pod kątem gospodarowania wytworzonymi odpadami. Wszyscy właściciele nieruchomości muszą być świadomi tego, że system działa od 1 lipca 2013 r. Obejmuje on także nieruchomości, których właściciele nie dopełnili obowiązku i nie złożyli deklaracji, co oznacza, że obowiązek uiszczenia opłaty tytułem odbioru odpadów komunalnych dotyczy także nieruchomości, dla których nie złożono deklaracji. 

Brak deklaracji może skutkować wydaniem decyzji określającej wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami z uwzględnieniem wyższej stawki (bez segregacji odpadów), natomiast brak wniesienia opłaty - naliczeniem dodatkowych kwot wynikających z należnych odsetek za zwłokę oraz postępowaniem egzekucyjnym.

Mając na uwadze uwarunkowania ustawowe dotyczące wprowadzonego systemu gospodarki odpadami oraz uwzględniając możliwe, opisane powyżej konsekwencje finansowe zachęcamy do pilnego złożenia wymaganych deklaracji przez osoby, które jeszcze tego nie uczyniły oraz do terminowego wnoszenia opłat.