Czysty Wołomin

Font Size

Layout

Cpanel

Kampania edukacyjna "Tworzymy atmosferę Wołomina"

 

Tło działań

Jakość powietrza atmosferycznego w Wołominie daleko odbiega od pożądanej. Zgodnie z monitoringiem powietrza prowadzonym przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie od kliku lat w punkcie pomiarowym mieszącym się w Wołominie przy ul. Ogrodowej odnotowywane jest przekroczenie dopuszczalnego poziomu pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu. Konsekwencją tego faktu jest umieszczenie zaleceń dla Wołomina w programie ochrony powietrza dla strefy mazowieckiej, w której zostały przekroczone poziomy dopuszczalne pyłu zawieszonego PM10 i pyłu zawieszonego PM2,5 w powietrzu. Program ten zakłada działania zmierzające do obniżenia stężenia pyłu zawieszonego w powietrzu.

Głównymi czynnikami powodującymi silne zanieczyszczenie powietrza na terenie Wołomina są m. in.:

 • „niska emisja” pod pojęciem której mieści się emisja komunikacyjna, emisja pochodząca z lokalnych kotłowni węglowych i domowych pieców grzewczych, w których spalanie węgla odbywa się w nieefektywny sposób najczęściej węglem tanim, a więc o złej charakterystyce i niskich parametrach grzewczych,

 • spalanie odpadów komunalnych w paleniskach domowych,

 • spalanie odpadów biogennych (gałęzie, liście) w ogrodach.

   

 

Hasło przewodnie

Przez hasło "Tworzymy atmosferę Wołomina" chcemy podkreślić, że każdy z mieszkańców gminy Wołomin swoimi działaniami ma wpływ na jakość powietrza atmosferycznego. Dokonując wyborów (samochód czy rower, ogrzewanie domu gazem czy węglem) przyczyniamy się do poprawy lub pogorszenia jakości powietrza. Zależy nam tez na uzmysłowieniu mieszkańcom jak wielki wpływ na nasze zdrowie mają obecne w powietrzu pyły zawieszone PM10.

Cele akcji

 • zbudowanie w społeczeństwie lokalnym przekonania o wpływie na jakość powietrza,

 • promocja właściwych sposobów postępowania z odpadami komunalnymi (zakaz spalania!) oraz odpadami zielonymi (zalecane kompostowanie),

 • zachęcanie do przechodzenia na niskoemisyjne sposoby ogrzewania budynków mieszkalnych,

 • przekonanie do tego, jak ważną rolę w oczyszczaniu powietrza pełnią drzewa (zachęcanie do sadzenia nowych drzew),

 • stworzenie map zanieczyszczeń powietrza w mieście Wołomin – latem oraz jesienią/zimą w trakcie sezonu grzewczego,

 • zobrazowanie skali problemu zanieczyszczenia powietrza, nagłośnienie tematu, dotarcie do szerokiego grona mieszkańców